Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu Influ.pl oraz zasady oferowania usług, zamawiania usług i ich realizacji poprzez serwis internetowy – www.influ.pl.

 2. Influ to platforma, która łączy Wydawców i Reklamodawców, pozwalając jednym na monetyzowanie własnych mediów, a drugim na wygodniejsze korzystanie z zalet content i influencer marketingu.

 3. Właścicielem serwisu Influ i domeny www.influ.pl jest Grupa KBR Sp. z o.o. Sp.k., ul. 3 Maja 6-8/lok.3 40-096 Katowice, numer KRS 0000583410.

 4. W celu korzystania z usługi należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności. Zarejestrowanie konta w serwisie internetowym oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.

 5. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:

  • Influ – prowadzona przez administratora w języku polskim platforma on-line funkcjonująca pod adresem www.influ.pl;

  • Usługodawca – Grupa KBR Sp. z o.o. Sp.k., ul.3 Maja 6-8/lok.3, 40-096 Katowice, numer KRS 0000583410.

  • Strona internetowa – strona internetowa pod adresem www.influ.pl oraz wszelkie jej podstrony.

  • Produkt – usługa, która może być przedmiotem świadczenia poprzez Influ przez Wydawcę na rzecz Reklamodawcy;

  • Oferta – jednostronne oświadczenie woli Wydawcy zamieszczone w serwisie Influ, dotyczące oferowanego przez Wydawcę poprzez serwis Influ Produktu;

  • Usługa – pełen zakres usług świadczonych elektronicznie przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w zakresie określonym w Regulaminie. Istotę usługi stanowi umożliwienie dostępu poprzez sieć internet do platformy oferowania, zamawiania i realizacji usług oraz organizacja w/w czynności w jej obrębie, w tym obsługa płatności i obsługa klienta.

  • Reklamodawca – użytkownik serwisu Influ.pl, osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna, która dokonała lub zamierza dokonać zamówienia Produktu poprzez serwis internetowy Influ. Reklamodawcą może być zarówno Konsument, jak i przedsiębiorca;

  • Wydawca – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna, która dokonała lub zamierza świadczyć usługi (Produkty) na rzecz Reklamodawców poprzez serwis internetowy Influ. Wydawcą może być zarówno osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorca;

  • Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Użytkownik, który jako osoba fizyczna dokonuje za pośrednictwem Influ czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  • Konto Użytkownika – indywidualne konto Użytkownika w portalu Influ, umożliwiające korzystanie z Usług świadczonych poprzez serwis Influ oraz Oferowanie, składanie Zamówień i ich realizację.

  • Zamówienie – transakcja inicjowana przez Reklamodawcę poprzez złożenie zamówienia, które prowadzi do zawarcia umowy pomiędzy Usługodawcą, Wydawcą i Reklamodawcą. Zamówienie dokonywane jest poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość;

  • Rachunek – indywidualny rachunek Użytkownika prowadzony on-line przez Usługodawcę, dostępny poprzez Konto Użytkownika, który służy do dokonywania rozliczeń pomiędzy Użytkownikami i Usługodawcą.

  • Regulamin – niniejszy dokument wraz z Polityką Prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu. Wszystkie dokumenty dostępne są na Stronie internetowej www.influ.pl;

 6. Szczegółowe informacje o Produktach znajdują się na stronie internetowej www.influ.pl, jak również udostępniane są przez Usługodawcę w drodze wiadomości e-mail w odpowiedzi na skierowane przez Użytkownika zapytanie wysłane na adres e-mail: kontakt@influ.pl

 7. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@influ.pl

§2. Usługi świadczone poprzez serwis Influ

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników usługi elektroniczne na podstawie umów zawieranych na odległość pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.

 2. Istotę Usług stanowi umożliwienie dostępu poprzez sieć internet do serwisu Influ on-line. Poprzez serwis Influ Usługodawca świadczy między innymi następujące rodzaje Usług:

  1. Zamieszczanie Ofert przez Wydawców;

  2. Katalogowanie, prezentowanie i upublicznianie w serwisie Influ Ofert Wydawców;

  3. Wyszukiwanie Ofert i Produktów;

  4. Zarządzanie i administrowanie zamieszczaniem Ofert, składaniem Zamówień i współpracą Użytkowników w zakresie realizacji Produktów;

  5. Nadzór nad realizacją Zamówienia i współpracą Użytkowników;

  6. Obsługa reklamacji, wypowiedzeń i odstąpień od umów zawieranych przez Użytkowników poprzez serwis Influ;

  7. System rozliczania Użytkowników;

  8. Konta i Profile Użytkowników;

  9. Utrzymywanie kanału komunikacji Użytkowników;

  10. Newsletter.

 3. Zawarcie umowy o świadczenie Usług, z wyłączeniem Usługi Newslettera następuje z momentem dokonania pełnego i prawidłowego zarejestrowania w serwisie Influ. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie w/w Usług w każdym czasie w trybie usunięcia Konta, określonym w niniejszym regulaminie.

 4. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter następuje z momentem dokonania pełnego i prawidłowego zapisu na Newsletter poprzez serwis Influ. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie w/w usług w każdym czasie poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres: kontakt@influ.pl

 5. W terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie każdej z Usług, o których mowa powyżej, Użytkownik będący Konsumentem może od niej odstąpić bez podania przyczyny. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

§3. Rejestracja w serwisie Influ

 1. Użytkownicy dokonują w Influ rejestracji kont indywidualnych.

 2. Konta indywidualne umożliwiają Użytkownikom korzystanie z Usług świadczonych poprzez serwis Influ, a w szczególności zamieszczania Ofert, składania Zamówień i realizacji Produktów. Każdy Użytkownik może być jednocześnie Wydawcą i Reklamodawcą.

 3. Rejestracji w serwisie Influ dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (w którym należy podać następujące dane: adres e-mail i hasło).

 4. Po prawidłowym wypełnieniu formularza Usługodawca wysyła do Użytkownika, na adres podany w formularzu, wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie rejestracji i link aktywacyjny. Konto Użytkownika zostaje zarejestrowane po potwierdzeniu chęci jego założenia poprzez kliknięcie w link podany w wiadomości e-mail. Z momentem zarejestrowania dostępne są wszystkie Usługi w serwisie Influ, z wyjątkiem Usług opisanych w ustępach 5-7 poniżej.

 5. W celu dokonania doładowania Rachunku Reklamodawca obowiązany jest do jednorazowego podania przy pierwszym doładowaniu danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT przez Usługodawcę.

 6. W celu dokonania aktywacji możliwości wypłaty środków z Rachunku Wydawca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub spółką, obowiązany jest do jednorazowego podania danych: nazwa spółki lub imię, nazwisko, firma, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, numeru rachunku bankowego, numeru NIP.

 7. W celu dokonania aktywacji możliwości wypłaty środków z Rachunku Wydawca będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej obowiązany jest do jednorazowego podania następujących danych: imienia, nazwiska, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, właściwy urząd skarbowy, numer rachunku bankowego.

 8. Aktywacja możliwosci wypłaty środków z Rachunku oraz dokonania doładowania Rachunku następuje po uprzednim zweryfikowaniu przez Usługodawcę prawidłowości danych podanych przez Użytkowników w punktach powyżej. Aktywacja nastąpi nie później niż w terminie ….. dni od daty wprowadzenia danych do serwisu Influ.

 9. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odmowy aktywacji lub cofnięcia w/w aktywacji dokonanych przez Użytkowników niebędącymi Konsumentami w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku cofnięcia aktywacji, Użytkownikowi niebędącemu Konsumentem nie przysługują żadne roszczenia wobec Usługodawcy z powyższego tytułu.

 10. Nie jest dozwolone podawanie danych nieprawdziwych.
 11. Nie jest dozwolone zakładanie konta Użytkownika indywidualnego za pomocą automatu.
 12. Dokonania rejestracji Konta i późniejszych działań w ramach serwisu Influ w imieniu i na rzecz Użytkownika mogą wykonywać wyłącznie osoby uprawnione do reprezentacji Użytkownika lub posiadające stosowne uprawnienie.

 13. Osoba upoważniona do reprezentacji Użytkownika jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o fakcie cofnięcia posiadanego upoważnienia do wykonywania w imieniu Użytkownika czynności określonych w niniejszym regulaminie.

 14. W razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika, Usługodawca może wstrzymać się z założeniem Konta Użytkownika lub zawiesić funkcjonowanie Konta Użytkownika do czasu wyjaśnienia wątpliwości.

 15. W przypadku zmian organizacyjnych, prawnych, śmierci lub utraty zdolności prawnej Użytkownika, następcy prawni Użytkownika lub jego opiekuni prawni winni niezwłocznie poinformować Usługodawcę o zaistniałych okolicznościach.

 16. Konto Użytkownika zawiera dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych w czasie korzystania z serwisu Influ, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie je zaktualizować, korzystając ze stosownego formularza dostępnego na Stronie internetowej.

 17. Usługodawca zastrzega możliwość usunięcia Konta i Profilu Użytkownika w każdym czasie i bez podania przyczyny. W przypadku usunięcia Konta i Profilu Użytkownika, Użytkownikowi niebędącemu Konsumentem nie przysługują żadne roszczenia wobec Usługodawcy z powyższego tytułu.

§4. Ogólne zasady korzystania z serwisu Influ

 1. By móc korzystać z Usług dostępnych w serwisie Influ Użytkownik spełnić musi następujące wymagania techniczne:

  • a. posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu;

  • b. posiadać dostęp do poczty elektronicznej;

  • c. korzystać z przeglądarki internetowej (Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej, Opera w wersji 11.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 20.0 lub nowszej, Safari w wersji 5.0 i nowszej);

  • d. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.

 2. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

 3. Zabrania się Użytkownikom przekazywania sobie nawzajem jakichkolwiek informacji, które miałyby na celu zachęcanie do bezpośredniego kontaktu z wyłączeniem serwisu Influ, takich jak adres e-mail, numer telefonu, odnośniki do kont Użytkowników w innych serwisach oraz do stron internetowych Użytkowników.

 4. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Konta do działania na szkodę innych Użytkowników, serwisu Influ oraz osób trzecich.

 5. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do:

  • a. używania udostępnionych funkcjonalności i zasobów serwisu Influ zgodnie z celem serwisu;

  • b. przestrzegania zasad prawa polskiego,

  • c. poszanowania praw i dóbr osobistych innych Użytkowników,

  • d. niedziałania na szkodę innych Użytkowników, serwisu Influ i osób trzecich.

 6. Treści, w tym opisy Ofert oraz fotografie i grafiki zamieszczane przez Wydawców w serwisie Influ są ich własnością i wyłącznie oni ponoszą odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

 7. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, zamieszczanie w serwisie Influ treści zawierających zapisy sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, wulgarnych, zniesławiających, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.

 8. Usługodawcy przysługuje prawo do edycji i usuwania treści zamieszczonych przez Wydawców w zakresie, w którym zawiera ona treści niezgodne z prawem. Wszystkie treści niezgodne z prawem zostaną przez Usługodawcę usunięte w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia o ich istnieniu.

 9. Konto Wydawcy, który nagminnie zamieszcza treści niezgodne z prawem bądź treści naruszające dobra osobiste innych osób może zostać zablokowane lub usunięte przez Usługodawcę.

 10. Oferty zamieszczone w serwisie Influ widoczne są wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników Influ. Użytkownicy zobowiązani są do zachowania w poufności treści Ofert, danych Wydawców oraz cen oferowanych przez Wydawców Produktów.

§5. Zamieszczanie treści w serwisie przez Użytkowników

 1. Każdy Użytkownik zamieszczając treści w Influ oświadcza, że:

  • Ma pełne prawo do dysponowania treścią zamieszczaną na Influ, przysługują mu autorskie prawa majątkowe do niej, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub przysługują mu prawa do korzystania z treści;

  • Osoby utrwalone w wiadomościach, zdjęciach, których zgoda jest konieczna do ich rozpowszechniania, wyraziły zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku;

  • Informacja zawarta w zamieszczonej treści jest zgodna z prawdą i nie ma na celu wprowadzenia nikogo w błąd.

 2. Użytkownik zobowiązuje się przedstawić w terminie 7 dni odpowiednie dokumenty potwierdzające stan prawny, o którym mowa w § 6 pkt 1 lit. a, b, c regulaminu na każde żądanie Usługodawcy.

 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczane przez niego treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w treści zamieszczanej przez Wydawcę Oferty, skracania jej i redagowania, a także jej usuwania bez podania przyczyny.

 5. Użytkownik umieszczając w Influ treści stanowiące utwór w rozumieniu prawa autorskiego udziela Usługodawcyniewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji oraz pozwalającej na udzielanie dalszych licencji. Licencja uprawnia do wykonywania praw autorskich, w zakresie jakim jest to konieczne do realizacji założeń oraz promocji serwisu Influ.

 6. Użytkownik udziela licencji na korzystanie z treści na następujących polach eksploatacji:

  • utrwalanie i zwielokrotnianie treści – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

  • wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy;

  • publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym

  • wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty, ulotki, billboardy, inne drukowane materiały promocyjne,

  • relacje i spoty telewizyjne, radiowe,

  • publikacje w gazetach i czasopismach,

  • rozpowszechnianie w Internecie, na Influ, na portalach społecznościowych, w bannerach na innych portalach, w newsletterze,

  • udostępniania innym podmiotom do celów określonych w punktach powyższych.

 7. Usługodawca ma prawo do wykorzystania loga, pseudonimu, nazwy kont społecznościowych, firmy oraz adresów stron internetowych Użytkowników w celu umieszczenia w serwisie Influ, na Stronie internetowej oraz w materiałach promocyjnych z informacją, iż jest Użytkownikiem i korzysta z serwisu Influ.

§6. Zasady zamieszczania Ofert Produktów

 1. Zarejestrowani Wydawcy mogą zamieszczać Oferty dotyczące Produktów za pośrednictwem serwisu Influ.

 2. Wydawca oświadczają, że posiadają zdolności techniczne, ekonomiczne i kadrowe do wykonywania oferowanych Produktów.

 3. Wydawca zamieszczający Oferty realizacji Produktów stanowiących wytwory autorskie, oświadczają, że są autorami tych Produktów lub mają pełne prawo do rozporządzania nimi.

 4. Zabronione jest zamieszczanie w Ofertach i opisach Produktów wszelkich informacji, które miałyby na celu zachęcanie do bezpośredniego kontaktu Użytkowników poza Influ, takich jak w szczególności adres email, numer telefonu, linków do formularzy kontaktowych.

 5. Wydawca obowiązany jest do zakatalogowania Produktu do odpowiedniej kategorii produktowej. Usługodawcwa jest uprawniony do zmiany przyporządkowania do kategorii produktowej wskazanej przez Wydawcę w każdym czasie, bez podania przyczyny.

 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia zamieszczonych przez Użytkownika Ofert w każdym czasie i bez podania przyczyny, w szczególności jeśli mają one negatywny wpływ na wizerunek serwisu lub są niezgodne z prawem lub Regulaminem. Z tytułu usunięcia Oferty Użytkownikowi niebędącemu Konsumentem nie przysługują wobec Usługodawcy żadne roszczenia.

 7. Wydawca może usunąć zamieszczoną Ofertę, pod warunkiem, że nie jest ona w danym momencie przedmiotem procesu Zamówienia zainicjowanego przez innego Użytkownika.

 8. Oferty zamieszczane przez Wydawcę zostają opublikowane w Influ automatycznie po zatwierdzeniu przez Usługodawcę zamieszczenia Oferty.

 9. Zabronione jest ponowne zamieszczanie w tej samej formie Oferty, która już raz została przez Usługodawcę usunięta.

 10. Wydawca zobowiązany jest do zamieszczenia w formularzu do zamieszczanej Oferty żądanego przez niego wynagrodzenia tytułem realizacji Produktu, wyrażonej w walucie PLN. Wynagrodzenie nie może zostać zmodyfikowane w czasie publikacji Oferty.

 11. Oferta opublikowana zostaje na czas nieokreślony.

 12. Cena końcowa brutto zaoferowanego Produktu obejmuje wynagrodzenie żądane przez Wydawcę oraz wynagrodzenie Usługodawcy i pobierana jest z Rachunku Reklamodawcy.

 13. Wynagrodzenie Usługodawcy jest zależne od rodzaju Wydawcy i Produktu.

§7. Zasady zamawiania Produktów

 1. Usługodawca jest podmiotem pośredniczącym pomiędzy Użytkownikami oraz udostępniającym Użytkownikom przestrzeń w sieci Internet, która umożliwia Użytkownikom oferowanie Produktów i dokonywanie Zamówień Produktów, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Usługodawca nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Wydawcą i Reklamodawcą.

 3. Wszystkie ceny podane w Ofertach serwisie Influ są cenami brutto (zawierają podatek VAT) określonymi w złotych polskich.

 4. Zamówienie Produktu może zostać dokonane za pomocą Strony internetowej z wykorzystaniem formularza zamówienia. Nie jest możliwe dokonywanie Zamówień w serwisie Influ drogą telefoniczną.

 5. Influ dopuszcza ewentualność składania Zamówień w drodze wiadomości e-mail. Do Zamówień tych stosować się będzie odpowiednio Regulamin. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zamówienia drogą wiadomości e-mail, wskazując jako właściwy proces zamówienia za pośrednictwem serwisu Influ. Konsument nie jest uprawniony do składania Zamówień drogą wiadomości e-mail.

 6. Aby dokonać Zamówienia Reklamodawca wybiera interesujące go Produkty w Ofertach zamieszczonych w serwisie Influ poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”.

 7. Następnie Reklamodawca klika przycisk „Przejdź do kasy”, który przekierowuje Reklamodawcę na stronę zawierającą informacje o dokonywanym Zamówieniu. Do informacji tych należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych Produktów, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami, przedstawienie danych Reklamodawcy podanych w formularzu zamówienia oraz danych Usługodawcy.

 8. Reklamodawca jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Zamawiam i płacę” znajdującego się pod podsumowaniem zamówienia.

 9. Kliknięcie przycisku “Zamawiam i płacę” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Reklamodawcy o złożeniu Zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.

 10. Zamówienie musi zostać zakończone poprzez kliknięcie przycisku “Zamawiam i płacę”.

 11. Do zawarcia umowy pomiędzy Reklamodawcą i Wydawcą dochodzi z momentem kliknięcia przycisku “Zamawiam i płacę”

 12. Z momentem kliknięcia przycisku “Zamawiam i płacę” Usługodawca automatycznie pobiera z Rachunku Reklamodawcy kwotę w wysokości ceny Produktu.

 13. Warunkiem dokonania potwierdzenia Zamówienia przez Reklamodawcę, jest posiadanie przez Reklamodawcę na Rachunku środków w wysokości odpowiadającej co najmniej cenie zamówionego Produktu.

 14. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.

 15. Reklamodawca ma prawo zrezygnować z zamówienia aż do momentu przesłania Wydawcy wypełnionego formularza Zamówienia w trybie określonym w par. 8 ust. 1. W niniejszej sprawie Reklamodawca powinien niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą.

 16. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:

  • a. udostępnienie niniejszego regulaminu na Stronie internetowej

  • b. utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym Influ

  • c. wysłanie Reklamodawcy wiadomości e-mail, o której mowa powyżej

 17. Zabronione jest nakłanianie Wydawcy do zawarcia umowy dotyczącej Produktu poza serwisem Influ.

 18. W przypadku naruszenia zakazu określonego w ustępie powyżej, Usługodawca uprawniony jest do obciążenia Użytkownika niebędącego Konsumentem karą umowną w wysokości 1000,00 zł za każde naruszenie (tj. jednego Użytkownika). Kara umowna płatna jest po stosownym wezwaniu Użytkownika przez Usługodawcę, w terminie wskazanym w wezwaniu. Usługodawca uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przekraczającego zastrzeżoną karę umowną.

§8. Realizacja Zamówienia Produktu

 1. Po opłaceniu Zamówienia przez Reklamodawcę, w panelu w Koncie Użytkownika pojawia się odpowiedni formularz, który Reklamodawca winien wypełnić wszystkimi wymaganymi danymi dotyczącymi zamówionego Produktu.

 2. Wypełniony formularz przekazywany jest Wydawcy, który ma możliwość dokonania jednej z następujących czynności:

  1. Odrzucenia Zamówienia – Wydawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Reklamodawcy o odrzuceniu Zamówienia wraz z podaniem uzasadnienia. W przypadku odrzucenia Zamówienia, Zamówienie jest anulowane, a środki pobrane przez Usługodawcę z Rachunku Reklamodawcy zostają niezwłocznie przywrócone na Rachunek;

  2. Odrzucenia Zamówienia z uwagami – Wydawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Reklamodawcy wszelkich uwag i wskazówek co do danych niezbędnych do prawidłowego wykonania Zamówienia przez Wydawcę. Reklamodawca zobowiązany jest do podania Wydawcy w/w wymaganych danych. Po ich otrzymaniu, Wydawca uprawniony jest ponownie do podjęcia jednej z opisanych w niniejszym ustępie czynności.

 3. Brak odrzucenia Zamówienia przez Wydawcę w terminie do końca czasu realizacji Zamówienia, równoznaczny jest z przyjęciem Zamówienia do realizacji.

 4. Od momentu pierwszego przekazania Wydawcy wypełnionego formularza Zamówienia biegnie czas realizacji Zamówienia.
 5. Jeżeli zachodzi taka konieczność, Reklamodawca zobowiązany jest do przekazania Wydawcy wszelkich materiałów tekstowych i graficznych niezbędnych do wykonania Produktu. Przekazanie to winno nastąpić przed zleceniem Zamówienia do realizacji, w drodze uploadu do serwisu Influ.

 6. Wydawca i Usługodawca nie odpowiadają za treści zawarte w projektach przesłanych przez Reklamodawcę oraz nie dokonują korekty treści zawartych w przesłanych materiałach.

 7. Wydawca zobowiązany jest do dokonania realizacji zamówionego Produktu w ciągu 7 dni roboczych, chyba że w trakcie składania Zamówienia wskazano inaczej.

chyba, że Reklamodawca określił inny termin realizacji zamówionego Produktu.

 1. Jeżeli Reklamodawca określi dokładną datę i godzinę realizacji Produktu, Zamówienie zostanie zrealizowane prawidłowo wyłącznie w przypadku, jeżeli Produkt zostanie zrealizowany w dokładnym czasie przez Reklamodawcę wskazanym.

 2. W przypadku braku zrealizowania Zamówienia w maksymalnym dozwolonym terminie lub niezrealizowanie Zamówienia w ściśle przez Reklamodawcę określonym terminie, Reklamodawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy, bez konieczności uprzedniego wezwania do wykonania umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Wydawcy nie przysługuje prawo do żadnego wynagrodzenia. Prawo odstąpienia od umowy może zostać wykonane w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy.

 3. Wydawca zobowiązany jest do zrealizowania Zamówienia zgodnie ze wszystkimi wytycznymi określonymi przez Reklamodawcę w formularzu Zamówienia. W przypadku niezrealizowanie Zamówienia w ściśle przez Reklamodawcę określony sposób, Reklamodawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy, bez konieczności uprzedniego wezwania do wykonania umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Wydawcy nie przysługuje prawo do żadnego wynagrodzenia.Prawo odstąpienia od umowy może zostać wykonane w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy.

 4. Reklamodawca nie jest uprawniony, w toku realizacji Zamówienia, do zmiany wytycznych i specyfikacji Zamówienia.

 5. Użytkownicy, w toku realizacji Zamówienia, mogą posługiwać się wewnętrznym systemem komentarzy w serwisie Influ do celu ustalenia warunków i sposobu realizacji Zamówienia.

 6. Zabrania się Użytkownikom przesyłania wszelkich informacji, które miałyby na celu zachęcanie do bezpośredniego kontaktu, takich jak w szczególności adres email, numer telefonu.

 7. W ramach realizacji Zamówienia Wydawca wykonuje jeden zamówiony Produkt, ewentualne poprawki są dostępne w procedurze reklamacji, określonej w ustępach poniżej.

 8. Reklamodawca zobowiązany jest do zatwierdzenia Produktu w terminie 3 dni roboczych od daty realizacji Produktu przez Wydawcę lub do zgłoszenia w tym terminie reklamacji. Po upływie terminu 3 dni roboczych od daty realizacji Produktu, Usługodawca jest uprawniony do przyjęcia, że Produkt został wykonany w pełni prawidłowo i zgodnie ze specyfikacją Reklamodawcy.

 9. Przed zatwierdzeniem Produktu Reklamodawca zobowiązuje się dokładnie sprawdzić całość Produktu pod względem stylistycznym, merytorycznym, zdjęć, kompozycji oraz błędów ortograficznych i interpunkcyjnych. Wydawca ani Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za błędy w materiałach przekazanych przez Reklamodawcę.

 10. Reklamodawca uprawniony jest do zgłoszenia trzech uwag reklamacyjnych. W przypadku zgłoszenia czwartej uwagi do Produktu przez Reklamodawcę, o fakcie tym powiadamiany zostaje Usługodawca. Usługodawca uprawniony jest do przeprowadzenia mediacji pomiędzy Wydawcą i Reklamodawcą.

 11. Konsument nie jest związany powyższymi sposobami składania reklamacji. Może on złożyć zgłoszenie reklamacyjne w dowolny sposób pod warunkiem wykorzystania trwałego nośnika.

 12. Reklamodawca nie może dokonać skutecznej reklamacji:

  1. na podstawie cechy charakterystycznej Produktu, która została ujawniona w Ofercie lub została wyraźnie ustalona w toku realizacji Produktu;

  2. opartej o wady w materiałach (pisemnych oraz graficznych) przesłanych przez Reklamodawcę.

 13. Wydawca obowiązany jest do wykonywania Produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych.

 14. Po prawidłowym wykonaniu Produktu Wydawca będący przedsiębiorcą, wystawia na rzecz Usługodawcy fakturę VAT na kwotę określoną wcześniej w Influ przez Wydawcę. Dane do faktury i forma dostarczenia faktury jest określona w Influ.

§9. Rachunek i rozliczenia Użytkowników z serwisem Influ

 1. Rachunek jest indywidualnym rachunkiem Użytkownika, na którym zbierane są środki Użytkownika, którymi może dysponować w serwisie Influ. Na saldo Użytkownika składają się zarówno środki uzyskane w wyniku działalności w ramach serwisu Influ, jak i środku bezpośrednio przez Użytkownika wpłacone na Rachunek. Wydawca nieprowadzący działalności gospodarczej nie jest uprawniony do wydatkowania na Produkty innych Wydawców wynagrodzenia uzyskanego poprzez Influ bez ich uprzedniego wypłacenia z Rachunku.

 2. Walutą Rachunku jest polski złoty.

 3. Użytkownicy mogą wpłacać środki na rachunek w następujący sposób:

  1. za pomocą systemu Transferuj (Tpay),

  2. za pomocą systemu PayPal,

  3. dokonując przelewu z rachunku bankowego.

 4. Zasady korzystania z w/w systemów płatności są określone przez dostawców w/w usług.

 5. Do każdej wpłaty na Rachunek dokonanej za pomocą systemu Transferuj Usługodawca dolicza prowizję w wysokości 2% brutto kwoty zasilenia brutto. Do każdej wpłaty na Rachunek dokonanej za pomocą systemu PayPal Usługodawca dolicza prowizję w wysokości 4% brutto kwoty zasilenia brutto.

 6. Po zaksięgowaniu wpłaty na Rachunku Użytkownika, dokonanej przez Użytkownika w jeden z w/w sposobów, Usługodawca wystawia Użytkownikowi fakturę VAT obejmującą całość wpłaconej kwoty.

 7. Wypłata środków zgromadzonych na Rachunku przez Wydawcę następuje na żądanie Wydawcy zgłoszone poprzez serwis Influ.

 8. Wypłata środków zgromadzonych na Rachunku z tytułu wynagrodzenia za zrealizowane Produkty może nastąpić w każdym czasie.

 9. Wypłata środków zgromadzonych na Rachunku przez Wydawcę z tytułu wynagrodzenia za zrealizowane Produkty następuje na podstawie prawidłowo wystawionej i wgranej do serwisu Influ przez Wydawcę faktury VAT oraz stosownego żądania dokonanego poprzez Influ (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub spółki) albo na podstawie stosownego żądania dokonanego poprzez Influ (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej).

 10. W przypadku rozbieżności w terminie zapłaty pomiędzy datą płatności określoną na fakturze VAT a żądaniem płatności zgłoszonym przez Wydawcę poprzez Influ, wiążąca dla Usługodawcy jest data złożenia żądania wypłaty przez Wydawcę poprzez Influ. Z momentem upływu 2 dni roboczych od daty złożenia żądania wypłaty przez Wydawcę poprzez Influ roszczenie Wydawcy o wypłatę wynagrodzenia staje się wymagalne, pod warunkiem uprzedniego wgrania przez Wydawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 11. Warunkiem wypłaty środków zgromadzonych na Rachunku przez Wydawcę będącego przedsiębiorcą jest wystawienie w/w faktury VAT przez podmiot będący zarejestrowanym w Influ Wydawcą. Usługodawca nie uzna jako podstawy do wypłaty środków faktury VAT wystawionych na podmiot inny niż Wydawca.

 12. Wypłata środków zgromadzonych na Rachunku w drodze dokonania uprzednich wpłat na Rachunek przez Użytkownika nie jest możliwa. Niniejszy ustęp nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, po umotywowanym wniosku Użytkownika, Usługodawca może wypłacić środki zgromadzone na Rachunku. Wypłata ta następuje na podstawie korekty faktury VAT, w terminie 2 dni od daty odbioru przez Usługodawcę podpisanej faktury korygującej.

 13. Wypłata środków stanowiących wynagrodzenie Użytkownika następuje w formie przelewu na konto bankowe Użytkownika, uprzednio przez niego wskazane w terminie do 2 dni roboczych od daty dokonania żądania wypłaty poprzez serwis Influ.

 14. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej ( Dz.U nr 249 poz. 1661), faktury udostępniane są wyłącznie w formie elektronicznej, w formacie pdf, do pobrania i samodzielnego wydruku, na Koncie Użytkownika lub w drodze przesłania ich .

 15. Wydawca i Reklamodawca akceptuje opisany powyżej sposób przekazywania faktur. Akceptację tą można cofnąć w drodze wysłania stosownego oświadczenia Usługodawcy.

§10. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią uprawnienia przyznane wyłącznie Reklamodawcy będącemu Konsumentem.

 2. Reklamodawca ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług (Produktu) zawartej z Wydawcą w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Reklamodawca może złożyć za pomocą formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na końcu regulaminu, zarówno drogą elektroniczną na adres: kontakt@influ.pl jak i poprzez przesłanie oświadczenia pocztą.

 4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

 5. Usługodawca niezwłocznie potwierdza drogą mailową (na adres podany w Koncie Reklamodawcy) przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 6. Usługodawca niezwłocznie przekazuje oświadczenie Reklamodawcy do Wydawcy.

 7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wiąże Wydawcę od momentu jego przekazania przez Usługodawcę.

 8. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

 9. Wydawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Usługodawcy wszystkie dokonane przez Reklamodawcę płatności.

 10. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności Reklamodawcy w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy poprzez uznanie Rachunku Reklamodawcy w/w kwotą, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.

 11. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umów, w których przedmiotem świadczenia:

  1. jest produkt wykonywany na zamówienie indywidualne, tj. produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  2. jest świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, tj. w szczególności w przypadku wykonania projektów materiałów graficznych na rzecz Reklamodawcy przez Wydawcę oraz wykonania publikacji cyfrowej treści wskazanej przez Reklamodawcę w wybranym przez niego miejscu.

§11. Umowy zawierane z przedsiębiorcami

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych z Użytkownikami będącymi przedsiębiorcami.

 2. Złożenie zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zamówienie złożono. Złożenie zamówienia bez stosownego upoważnienia skutkować będzie odpowiedzialnością osoby składającej zamówienie za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu.

 3. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy zawartej między Użytkownikami niebędącymi Konsumentami a Usługodawcą rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy. Dla wszelkich sporów wynikających z umowy między Użytkownikami niebędącymi Konsumentami a Usługodawcą właściwe jest prawo polskie i jurysdykcja polskich sądów.

§12. Odpowiedzialność. Dostęp i korzystanie z Influ

 1. Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie prawidłowego, bezpiecznego, ciągłego i wolnego od błędów dostępu do serwisu Influ.

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  • działania podejmowane przez Użytkowników;

  • jakość i legalność Produktów oferowanych przez Wydawców;

  • niespełnienie specyficznych wymagań Użytkownika, innych niż wynikające z ogólnego założenia Influ i Oferty;

  • prawidłowość, wiarygodność i dokładność danych uzyskanych podczas korzystania z Influ;

  • przejściowe techniczne błędy zaistniałe w trakcie działania Influ;

  • wady danych wprowadzonych do Influ przez Użytkowników.

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody (także w postaci utraconych korzyści), naruszenie wizerunku, przerwy w działaniu przedsiębiorstwa, utracenie danych lub innego rodzaju informacji gospodarczej albo innych strat o charakterze majątkowym, wynikających w szczególności z:

  • niemożności korzystania z Influ,

  • korzystania z Influ,

  • braku dostępu do Influ, danych, informacji, wiadomości opublikowanych lub odczytywanych w Influ,

  • błędu w funkcjonowaniu Influ,

  • nieautoryzowanego dostępu osoby trzeciej do danych,

  • oddziaływania osób trzecich,

  • usunięcia Konta.

  • oraz wszelkich innych przyczyn związanych z Usługą, niezależnie od tego czy straty, naruszenia i utraty były efektem bezpośrednim lub pośrednim zdarzenia.

 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez osoby trzecie, które dostały się do serwisu Influ wykorzystując w celu uzyskania dostępu poprawne dane (login i hasło) któregokolwiek Użytkownika.

 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wszelkie inne skutki wywołane ujawnieniem przez Użytkownika osobie trzeciej swojego hasła lub loginu.

 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia działania systemu spowodowane problemami technicznymi w sprzęcie komputerowym oraz oprogramowaniem, z którego korzysta Użytkownik, a także awarią sieci Internet, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z serwisu Influ i oferowanej za jej pośrednictwem Usługi.

 7. W przypadku zawiadomienia o dostępie do serwisu Influ osoby nieuprawnionej Usługodawca podejmie natychmiastowe kroki w celu zabezpieczenia zgromadzonych danych.

 8. Usługodawca przeprowadzać będzie regularne tworzenie kopii zapasowych danych umieszczonych w Influ, w celu zminimalizowania ryzyka utraty danych poprzez działanie osób nieuprawnionych lub błędy techniczne w funkcjonowaniu.

 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Influ, zakłóceń w funkcjonowaniu Konta bądź w celu dokonania ulepszeń i rozszerzenia zakresu Usługi.

 10. Usługodawca ma prawo do dokonywania zmian w Usłudze i Influ, w związku z prowadzonymi pracami nad ulepszaniem i modernizacją serwisu Influ. W szczególności Usługodawca ma prawo do zmiany funkcjonalności serwisu Influ.

 11. Wydawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Reklamodawcy oraz Usługodawcy za sposób realizacji Zamówienia.

 12. Wydawca odpowiada za pełną szkodę wyrządzoną Reklamodawcy i Usługodawcy za nieprawidłowe lub nieterminowe wykonanie Zamówienia.

 13. Wydawca jest podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym wobec Reklamodawcy za prawidłowe wykonanie Zamówieniai zwalnia w powyższym zakresie Usługodawcę z tej odpowiedzialności.

 14. Wydawca ponosi odpowiedzialność za treść Oferty. Wydawca zobowiązany jest do wykonania w całości Produktu określonego w Ofercie.

 15. W przypadku wytoczenia powództwa przeciwko Usługodawcy przez Reklamodawcę, Wydawca zobowiązuje się do przejęcia roszczenia lub przystąpienia do procesu. Ponadto, Wydawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód związanych z pozwaniem Usługodawcy, w tym kosztów procesu.

 16. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy dotyczą Użytkownika, który jest Konsumentem wyłącznie w zakresie, który jest dozwolony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§13. Reklamacje związane z technicznym funkcjonowaniem Influ

 1. Każdy Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji z tytułu wszelkich nieprawidłowości działania serwisu Influ w przeciągu 14 dni od wystąpienia nieprawidłowości. Reklamacja powinna zostać złożona drogą wiadomości e-mail wysłanej na adres kontakt@influ.pl Opis zaistniałej nieprawidłowości powinien umożliwiać Usługodawcy identyfikację problemu i jego naprawę.

 2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.

 3. W przypadku wystąpienia poważnego błędu technicznego Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu do serwisu Influ i Usługi.

 4. Wszystkie ewentualne błędy w funkcjonowaniu serwisu Influ, uwagi i informacje o działaniu Influ i Strony internetowej, a także naruszenia Regulaminu prosimy zgłaszać Usłigodawcy drogą elektroniczną.

§14. Prawa autorskie

 1. Reklamodawca oświadcza, że dysponuje pełnią praw autorskich do materiałów przekazywanych Wydawcy do celu realizacji Zamówienia. Reklamodawca świadcza, że wykonanie Produktu nie będzie stanowiło naruszenia praw osób trzecich. W przypadku wytoczenia powództwa przeciwko Usługodawcy lub Wydawcy przez osobę trzecią, Reklamodawca zobowiązuje się do przejęcia roszczenia lub przystąpienia do postępowania. Ponadto, Reklamodawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód związanych z pozwaniem Usługodawcy lub Wydawcy, w tym kosztów procesu.

 2. W momencie zgłoszenia roszczenia przez podmiot trzeci w zakresie jego praw autorskich, Wydawca uprawniony jest do zawieszenia lub anulowania publikacji zawierającej sporne treści. Reklamodawcy nie przysuguje z tego tytułu żadne odszkodowanie.

 3. Z chwilą przesłania przez Reklamodawcę materiałów niezbędnych do wykonania Zamówienia, Reklamodawca udziela Wydawcy niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do korzystania z przesłanych materiałów do celów określonych w Ofercie i formularzu Zamówienia.

 4. Wydawca oświadcza, że będzie dysponował pełnią praw autorskich do Produktu. Wydawca świadcza, że wykonanie Produktu nie będzie stanowiło naruszenia praw osób trzecich. W przypadku wytoczenia powództwa przeciwko Usługodawcy lub Reklamodawcy przez osobę trzecią, Wydawca zobowiązuje się do przejęcia roszczenia lub przystąpienia do postępowania. Ponadto, Wydawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód związanych z pozwaniem Usługodawcy lub Reklamodawcy, w tym kosztów procesu.

 5. Wydawca zobowiązuje się do wykorzystania Produktu wyłącznie do celów związanych z realizacją Zamówienia, ściśle określonych przez Reklamodawcę. Wydawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Usługodawcy i Reklamodawcy w przypadku naruszenia niniejszego postanowienia.

§15. Prawa własności intelektualnej Influ

 1. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne w serwisie Influ stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy lub Użytkowników. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawne.

 2. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Influ materiałów wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy lub Użytkownika i nie może naruszać postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Usługodawcy i Użytkowników.

 3. Zabronione jest modyfikowanie i kopiowanie elementów Strony internetowej.

 4. Tworzenie stron internetowych i aplikacji podobnych lub identycznych z Influ, które wprowadzają odbiorców w błąd i mogą sprawiać wrażenie, że pochodzą lub mają związek z Influ, stanowi delikt na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

§16. Ochrona danych osobowych

 1. Dane Reklamodawców będą wykorzystane wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i Usługodawca zobowiązuje się nie ujawniać ich osobom trzecim, innym niż wszyscy Wydawcy, jeżeli działania Reklamodawcy będą tego wymagały, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej.

 2. Dane udostępnione przez Wydawców w Ofertach dostępne są dla wszystkich użytkowników sieci Internet.

 3. Szczegółowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności, dostępnym na Stronie internetowej.

§17. Usuwanie kont Użytkowników

 1. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia swojego Konta w każdym czasie. W tym celu Użytkownik powinien przesłać do Usługodawcy stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie.

 2. Usługodawca może odmówić usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie wywiązał się ze zobowiązania zaciągniętego w ramach swojej działalności poprzez serwis Influ lub naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych Użytkownika jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

 3. Usunięcie Konta na wniosek Użytkownika następuje w terminie 14 dni od dnia prawidłowego zakończenia ostatniego Zamówienia, którego Użytkownik był Stroną.

 4. Usługodawca zastrzega możliwość usunięcia Konta Użytkownika w każdym czasie i bez podania przyczyny. W przypadku usunięcia Konta Użytkownikowi niebędącemu Konsumentem nie przysługują żadne roszczenia wobec Usługodawcy z powyższego tytułu.

 5. Jeżeli konto Użytkownika zostało usunięte na skutek decyzji Usługodawcy, to Użytkownik nie może ponownie dokonać rejestracji w Influ bez uprzedniej zgody Usługodawcy. Dokonanie ponownej rejestracji bez zgody skutkuje usunięciem Konta.

§18. Zmiany Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, wyłącznie z istotnych powodów, w szczególności ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub techniczne i organizacyjne zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów, a także w przypadku zmiany prawnej organizacji działalności Usługodawcy. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy.

 2. O zmianach oraz ich treści Usługodawca poinformuje Użytkowników na 14 dni przed ich wprowadzeniem. Informacja zostaje przekazana Użytkownikowi poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany podczas rejestracji oraz poprzez stosowną notatkę na Koncie, dostępną po zalogowaniu.

 3. Użytkownik wyraża zgodę na zmianę Regulaminu poprzez zaznaczenie na Koncie odpowiedniego okienka pod tekstem informującym o zmianie Regulaminu.

 4. W przypadku niewyrażenia zgody na zmianę Regulaminu Użytkownik powinien usunąć Konto w sposób wskazany na Stronie internetowej.

 5. W przypadku niepodjęcia przez Użytkownika żadnych działań, z upływem 14 dni od dnia doręczenia informacji o zmianie Regulaminu, zmiany zaczynają Użytkownika obowiązywać tak, jakby zaakceptował zmiany Regulaminu w trybie określonym w niniejszym paragrafie.

§19. Pozasądowe sposoby rozwiązania sporów

 1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zamówień poprzez Influ, Konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przez wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:

  • a. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy;

  • b. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu;

  • c. zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.

 2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§20. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 2. Do wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu i zawartej przez Reklamodawcę lub Wydawcę i Usługodawcę umowy stosuje się prawo polskie. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy, chyba, że przepis powszechnie obowiązującego prawa zastrzega właściwość wyłączną innego sądu. Sądem właściwym dla sporów, których stroną jest Konsument jest miejsce zamieszkania Konsumenta.

 3. Regulamin obowiązuje od dnia 11.07.2016

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Grupa KBR Sp. z o.o. sp.k., ul. 3 maja 6-8/lok. 3, 40-096 Katowice

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy świadczenia następujących usług:

Data zawarcia umowy:

Data odbioru produktów:

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)*:

Adres konsumenta(-ów)*:

Podpis konsumenta(-ów)* (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

Data:

*niepotrzebne skreślić